Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska górskie boru mieszanego i lasu mieszanego z dominacją świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 72 lata, a przeciętna zasobność przekracza 374 m3/ha.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka prowadzi gospodarkę na powierzchni ogólnej 13013,71 ha ( stan na 1.01.2010r.) i wykonuje cięcia zmierzające głównie do poprawy stanu sanitarnego lasu oraz związane z niezbędnymi zabiegami hodowlanymi. Zadania, które wykonuje Nadleśnictwo wynikają z przyjętego w Planie Urządzania Lasu etatu cięć sporządzanego na okres 10 lat, dzięki temu, że zaplanowane do pozyskania masy drewna są niższe niż przyrost drewna na pniu następuje stały wzrost zapasu drewna. Tak prowadzona gospodarka zasobami leśnymi gwarantuje zachowanie i trwałość lasu oraz możliwość biologicznego ich odtwarzania.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane pismem Ministra Środowiska i Klimatu.

Łowiectwo

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka znajduje się 7 obwodów łowieckich, w których gospodarkę łowiecką prowadzi 6 kół łowieckich.

Certyfikaty

Aktualny wykaz certyfikatów w RDLP Wrocław:

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Nabywanie gruntów

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka zainteresowane jest zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.