Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uzyskujemy je z zebranych wcześniej nasion i szyszek ze specjalnie wybranych drzew i drzewostanów o najlepszych cechach.

 

Jodła drzewo zachowawcze. Fot. Grzegorz Lampasiak

Produkcja materiału sadzeniowego w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka odbywa się w miejscowej szkółce w Szklarce na powierzchni 3.59 ha. Średniorocznie Nadleśnictwo produkuje około 600 tys. sadzonek gatunków lasotwórczych tj.: buk, jodła, modrzew, dąb szypułkowy, klon jawor czy lipa drobnolistna. Świerk i sosna zamawiane są w szkółce kontenerowej w Kostrzycy.

Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

Wprowadzanie młodego pokolenia do lasu odbywa się w ramach odnowień sztucznych, których średniorocznie wykonujemy około 56 hektarów oraz odnowień naturalnych uznawanych w ilości około 55 hektarów rocznie. Te ostatnie pozwalają w pełni wykorzystać naturalne procesy zachodzące w ekosystemach leśnych, a tym samym zmniejszyć i rozproszyć zagrożenie powodowane przez czynniki szkodliwe.

Corocznie Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka pielęgnuje ok. 54 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu. Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 57 ha, czyszczenia późne – na 237 ha.