Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka jako podstawowa, samodzielna jednostka organizacyjna Lasów Państwowych działająca na podstawie ustawy o lasach podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo dzieli się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje Nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.Prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w Nadleśnictwie na podstawie Planu Urządzenia Lasu, odpowiada za stan lasu, a w szczególności:

1. Reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilno–prawnych w zakresie swojego działania.

2. Realizuje Plan Urządzenia Lasu.

3. Ustala organizację Nadleśnictwa, w tym podział na leśnictwa zapewniający leśniczym prawidłowe wykonywanie zadań gospodarczych.

4. Doradza i udziela wszelkiej pomocy właścicielowi lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt zadań produkcyjnych w Nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych, pośrednio pracą podleśniczych oraz pracą stanowiska ds. zamówień publicznych i transportu.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody, edukacji i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania, ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, sporządza deklaracje podatku leśnego i rolnego oraz przygotowuje dane odnośnie gruntów do podatku od nieruchomości.Przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady Nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w Nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w Nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez Nadleśniczego i ściśle współpracuje z Zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji. Inżynier nadzoru opiniuje i doradza w zakresie gospodarki leśnej.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje Działem Finansowo-Księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się obsługą administracyjną Nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami i realizacją zakupów środków trwałych i przedmiotów oraz ewidencją infrastruktury. Działem tym kieruje Sekretarz.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy Nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Ponadto do zadań Posterunku należy prowadzenie całokształtu spraw obronnych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, prowadzenie spraw dotyczących tajnej kancelarii a także administrowanie bezpieczeństwem informacji w Nadleśnictwie na podstawie udzielonego przez Nadleśniczego pełnomocnictwa. Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną wchodzącą w skład Nadleśnictwa jako jednostka specjalistyczna do zadań szczególnych.Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio Nadleśniczemu. Komendantowi posterunku podlega Strażnik leśny.

Specjalista do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio Nadleśniczemu. Prowadzi sprawy organizacyjno-prawne z zakresu działania Nadleśnictwa oraz całokształt spraw kadrowych w Nadleśnictwie.Zajmuje się sprzedażą nieruchomości zabudowanych na podstawie art. 38 i art. 40 a ustawy o lasach.

Stanowisko do spraw zadań obronnych i informacji niejawnych oraz administrowania bezpieczeństwem informacji także podlega bezpośrednio Nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych, obrony cywilnej, kancelarii tajnej w Nadleśnictwie oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio Nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w Nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Stanowisko ds. lasów niepaństwowych nadzoruje gospodarkę leśną w lasach niebędących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zleconych w nadzór Nadleśnictwu Bystrzyca Kłodzka przez starostę.

Stażysta przygotowuje się do pracy na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych w Służbie Leśnej.