Wydawca treści Wydawca treści

MAŁA RETENCJA GÓRSKA LATA 2007-2013

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka w latach 2010-2012 brało udział w projekcie „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie".

Projekt realizowany w  ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (środki Funduszu Spójności) i dofinansowany z Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu brutto wynosi 172 mln PLN.

Umowa o dofinansowanie (Numer POIS.03.01.00-003/10-00 z dnia 29 sierpnia 2011 r.) dla projektu została zawarta pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni.W ramach projektu zaplanowano działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (m.in. budowę zbiorników, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych), chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. W skład zadań inwestycyjnych będą wchodzić kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka zrealizowało trzy zadania:

1.    Modernizacja szlaków zrywkowych w leśnictwach Szklarka, Poręba i Wyszki,

2.    Modernizacja (naprawa) istniejącego muru oporowego w Leśnictwie Spalona Dolna,

3.    Odtworzenie 2 zbiorników wodnych w leśnictwie Szklarka.

Koszt projektu w Nadleśnictwie to 0,700 mln PLN.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt oraz na oficjalnej stronie projektu http://www.POIS.gov.pl