Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa

W pełni udokumentowana historia lasów Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka rozpoczyna się w 1945 roku. Ubiegłe stulecia często burzliwej historii Ziemi Kłodzkiej pozwalają ogólnie określić sposoby prowadzenia gospodarki leśnej przez różne podmioty zarówno prywatne (drobnej i wielkiej własności), samorządowe (lasy miejskie) jak i państwowe.

Nadleśnictwo Pokrzywno. Widokówka z lat 20-tych XX wieku.

Zagospodarowanie lasu polegało wówczas głównie na stosowaniu w użytkowaniu rębnym rębni zupełnych (często o charakterze wielkopowierzchniowym) i stosowaniu odnowienia sztucznego preferującego świerka  często obcego pochodzenia, co doprowadziło do powstania na znacznym obszarze monokultur świerkowych. Stosowany materiał siewny i sadzeniowy oraz brak pielęgnacji drzewostanów młodszych klas wieku ma znaczny wpływ na słabą odporność drzewostanów na czynniki szkodotwórcze - biotyczne i abiotyczne. Taki sposób gospodarowania doprowadził w latach dwudziestych i trzydziestych do uszkodzenia drzewostanów na dużych powierzchniach przez silne wiatry (1921, 1922, 1923, 1933) i przez owady (1924-26). Na żyznych siedliskach niższych położeń, w drzewostanach mieszanych, stosowano z powodzeniem rębnie przerębowe, z wykorzystaniem odnowienia naturalnego.

Wielkość użytkowania rębnego zależała głownie od bieżących potrzeb na surowiec drzewny.

W 1945 roku, na mocy ustawy o upaństwowieniu lasów innej własności, obszary leśne dzisiejszego Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka weszły w skład Nadleśnictw: Bystrzyca Kłodzka, Pokrzywno, Kłodzko i Międzygórze.

Pierwszym Nadleśniczym Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w latach 1946 - 1948 był inż. Julian Kupczyński absolwent Politechniki Lwowskiej. Do 1947 roku lasy nadleśnictwa podlegały administracji Miejskiej Rady Narodowej w Bystrzycy Kłodzkiej  i nie podlegały dyrekcji lasów we Wrocławiu.

W 1973 roku doszło do komasacji nadleśnictw i w tym okresie uformowane zostało Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka składające się z dwóch obrębów leśnych : Bystrzyca Kłodzka i Pokrzywno oraz 14 leśnictw.

Lesniczówki Piaskowice i Spalona Górna. Widokówka z lat 20-tych XX wieku.

Pomimo, że oba nadleśnictwa (Bystrzyca Kłodzka do 1973 roku i Pokrzywno do 1971 roku) stanowiły odrębne jednostki , gospodarka leśna prowadzona była na podobnych zasadach. W pierwszych latach po wojnie gospodarka leśna ograniczała się do porządkowania stanu sanitarnego lasu a użytkowanie rębne prowadzono na prowizorycznej tabeli klas wieku. W latach 50-tych ubiegłego stulecia sporządzono prowizoryczny plan urządzania lasu, który obowiązywał do 1963 roku w Nadleśnictwie Pokrzywno i do 1965 roku w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka. W tych latach nadleśnictwa zostały objęte definitywnie opracowanym planem urządzania lasu.

W 1974 roku Nadleśnictwo otrzymało pierwszy plan urządzania lasu będący podstawą prowadzenia gospodarki leśnej.

W celu poprawy warunków pracy i obsługi klientów  w 2011 roku Nadleśnictwo przeniosło się do nowej siedziby w Bystrzycy Kłodzkiej.

Minione dziesięciolecia obfitowały w klęski żywiołowe, które mogły zagrozić trwałości lasów, ale podejmowane działania w zakresie przebudowy monokultur świerkowych przynoszą dziś poprawę kondycji zdrowotnej  lasów i stabilizację ekosystemów leśnych.

Poznaj historię Lasów Państwowych – pobierz książkę „Znaki czasu. Wczoraj i dziś Lasów Państwowych"