Program ochrony czynnej stanowisk obuwika pospolitego Cypripedium calceolus na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka

Nazwa projektu: „Program ochrony czynnej stanowisk obuwika pospolitego Cypripedium calceolus na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka"

Planowany okres realizacji: 2019-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

Cel projektu: poprawa stanu ochrony stanowisk obuwika pospolitego, występujących w obszarze Natura 2000 Pasmo Krowiarki, znajdujących się na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie miejsc występowania populacji obuwika pospolitego.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Pasmo Krowiarki.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na zinwentaryzowanych stanowiskach obuwika pospolitego w obszarze Natura 2000 Pasmo Krowiarki 

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 279 456,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 227 200,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 193 120,00 zł