Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Najcenniejsze chronione gatunki roślin znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka to m.in:

  • obuwik pospolity (Cypripedium calceolus);
  • bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis).

W obszarze Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt zostały wyznaczone w terenie 4 strefy ochronne wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania chronionych ptaków w tym:

  • bociana czarnego (Ciconia nigra);
  • puchacza (Bubo bubo).