Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie.

Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie wyodrębniono na mocy Uchwały Nr 35/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia 28 października 1981 r., w sprawie utworzenia na terenie województwa wałbrzyskiego parków krajobrazowych i obszaru chronionego krajobrazu. Obszar ten zajmuje 9 668,79 ha gruntów znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka (według stanu na 01.01.2018r.). Obowiązująca podstawa prawna Rozporządzenie  Wojewody Dolnośląskiego Nr 4 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 28.02.2008 r., Nr 53, poz. 715). 

Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich obejmuje dwa równolegle do siebie biegnące pasma górskie Sudetów Środkowych, rozdzielone dolinami rzeki Orlicy. W zasięgu obszaru znajduje się całość Gór Bystrzyckich oraz polska część Gór Orlickich. Oba pasma tworzą zwartą, wyrównaną powierzchnię szczytową na poziomie 800-900 m n.p.m., zbudowaną z gnejsów i łupków łyszczykowych z płatami piaskowców kredowych. Szczyty i powierzchnie szczytowe gór, prawie w całości zalesione, spełniają ważne funkcje wodochronne, turystyczno-rekreacyjne oraz gospodarcze. Niezalesione stoki cechują się dobrymi warunkami narciarskimi. Zaleganie pokrywy śnieżnej od 130 do 170 dni w roku powoduje duży napływ turystów. W obniżeniu rzeki Bystrzycy Dusznickiej znajduje się florystyczny rezerwat „Torfowisko pod Zieleńcem" – nie leży on na terenie nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka. Głównymi zagrożeniami występującymi na terenie obszaru chronionego krajobrazu są: zagrożenie lasów nadmierną eksploatacją i zniszczeniami – kamieniołomy grożące dewastacją. W związku z atrakcyjnością tych terenów dla wypoczynku i sportów zimowych konieczne jest wcześniejsze wyznaczenie rejonów wymagających wzmożonej ochrony.