Lista aktualności Lista aktualności

Zasięg administracyjny Nadleśnictwa, strapienie notariusza i nie tylko

Coraz częściej do nadleśnictw trafiają zapytania, w obszarze jakiego nadleśnictwa zlokalizowana jest dana działka ewidencyjna. Powyższe pytania wynikają głównie
z wymogów art. 37b ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2129) gdzie zapisano:

1. O treści umowy sprzedaży lub umowy, o której mowa w art. 37a ust. 2 pkt 1, notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 37a ust. 2 pkt 2, niezwłocznego zawiadomienia dokonuje zbywca.

W uproszczeniu powyższe zapisy dotyczą obowiązku zawiadomienia właściwego miejscowo nadleśniczego o możliwości wykonania prawa pierwokupu w odniesieniu do gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia, będących przedmiotem transakcji (obrotu nieruchomością).

Z uwagi na powyższe w celu ułatwienia pozyskania danych dotyczących lokalizacji działek ewidencyjnych w odniesieniu do zasięgów administracyjnych nadleśnictw oraz uniknięcia błędów związanych z zawiadamianiem niewłaściwych nadleśnictw o prawie pierwokupu, przedstawiamy w załączeniu dwie instrukcje jak w szybki i sprawny sposób uzyskać samodzielnie taką informację. Pierwsza instrukcja odnosi się do wykorzystania bardzo popularnej internetowej przeglądarki mapowej "geoportal.gov.pl", gdzie w zakładce "Dane innych instytucji" znajdują się informacje Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych o m.in. zasięgach administracyjnych nadleśnictw. Źródłem tych danych jest "Bank Danych o Lasach". Natomiast druga instrukcja odnosi się do przeglądarki mapowej wspomnianego już "Banku Danych o Lasach", który zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy o lasach stanowi centralny punkt dostępu do informacji o zasobach leśnych i stanie lasów w Polsce.