Lista aktualności Lista aktualności

Oświadczenie w sprawie Pasma Krowiarek

Oświadczenie w sprawie prowadzenia prac z zakresu gospodarki leśnej w obszarze Natura 2000 Pasmo Krowiarki.

W związku z informacjami pojawiającymi się w mediach społecznościowych oraz witrynach internetowych dotyczących tematyki przyrodniczej, na temat gospodarki leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka na terenie obszaru Natura 2000 Pasmo Krowiarki informuję, że prowadzone prace w ostatnich latach z zakresu pozyskania drewna są realizowane na powyższym obszarze w ramach cięć sanitarnych, do konieczności których doprowadziła klęska posuchy z lat 2015-2018.

Z powodu suszy oraz ekstremalnie wysokich temperatur uaktywnił się proces intensywnego zamierania drzewostanów, w tym również bukowych. Osłabione buczyny, z wyraźnymi objawami zamierania, w obszarze Natura 2000 Pasmo Krowiarki są w większości cennymi przyrodniczo siedliskami buczyn kwaśnych, żyznych oraz storczykowych z licznymi stanowiskami roślin chronionych. Z uwagi na powyższe, tok postępowania na ww. siedliskach był konsultowany i opiniowany zarówno przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu, Zespół Ochrony Lasu we Wrocławiu oraz przedstawicieli środowiska naukowego związanego z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Zgodnie z przyjętymi uzgodnieniami Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka przystąpiło od 2016 roku do usuwania posuszu. Działania te mają na celu zniwelowanie negatywnych zjawisk, w tym również przeciwdziałanie pogorszeniu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych. W opinii Nadleśnictwa pozostawienie przedmiotowych drzewostanów bez ingerencji spowodowałoby ich niekontrolowany wielkopowierzchniowy rozpad (z uwagi na ich zainfekowanie/porażenie przez grzyby Trichoderma sp., które powodują szybki rozkład drewna). Wskazany, niekontrolowany rozpad, miałby fatalne skutki również dla populacji chronionych gatunków roślin, w tym storczykowatych (z uwagi na ich zagłuszanie, przygniatanie przez rozpadające się zamarłe buki, wzmożony rozwój młodego pokolenia buków oraz powstawanie powierzchni zachwaszczonych, w związku ze zwiększeniem dostępu światła do dna lasu).

W ramach powyższych prac pozostawiono do naturalnego rozpadu część drzew (w celu zachowania zasobów drewna martwego) oraz wyłączono z cięć sanitarnych rozpoznane obszary ze stanowiskami obuwika pospolitego.

Nadleśnictwo jest świadome potrzeby podjęcia szerszych działań związanych z ochroną czynną gatunku obuwika pospolitego na zarządzanym terenie. Z uwagi na powyższe w 2018 roku Nadleśnictwo opracowało koncepcję ochrony siedlisk obuwika pospolitego i złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projektu pt. „Program ochrony czynnej stanowisk obuwika pospolitego Cypripedium calceolus na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka”. Przedmiotowy projekt uzyskał pozytywną ocenę w ramach konkursu i jest przewidziany do realizacji w latach 2019-2023. Zawiera on m.in. plan opracowania szczegółowej metodyki ochrony, a następnie wykonanie zadań z zakresu ochrony czynnej.

Poza przedstawionymi powyżej argumentami dotyczącymi ochrony przyrody należy również mieć na uwadze inne obowiązki jakie ciążą na Nadleśnictwie, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w pobliżu szlaków turystycznych czy dróg publicznych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka

                                                                                                                  Kazimierz Śpiewak