Lista aktualności Lista aktualności

Oświadczenie

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w mediach społecznościowych oraz witrynach internetowych dotyczących tematyki przyrodniczej na temat „rabunkowej gospodarki leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka na terenie obszaru Natura 2000 Pasmo Krowiarki, która prowadzi do zniszczenia stanowisk gatunków chronionych roślin” informuję, że wszelkie prace z zakresu gospodarki leśnej w tym pozyskania drewna są realizowane przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z obowiązującym planem urządzenia lasu zatwierdzonym decyzją Ministra Środowiska oraz zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczącym planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Pasmo Krowiarki”.

Jednocześnie należy nadmienić, że w latach 2016-2018 większość prac z zakresu pozyskania drewna na przedmiotowym obszarze jest realizowana w ramach cięć sanitarnych co jest wynikiem klęski posuchy, która wystąpiła w latach 2015-2016. Nastąpił wtedy proces intensywnego zamierania drzewostanów, głównie świerkowych, ale również bukowych. Osłabione buczyny, z wyraźnymi objawami zamierania, w ramach obszaru Natura 2000 „Pasmo Krowiarki" są w większości cennymi przyrodniczo siedliskami buczyn kwaśnych, żyznych oraz storczykowych z licznymi stanowiskami roślin chronionych. Z uwagi na powyższe, tok postępowania na ww. siedliskach był konsultowany i opiniowany zarówno przez Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu, Zespół Ochrony Lasu we Wrocławiu oraz przedstawicieli środowiska naukowego. Zgodnie z ww. uzgodnieniami Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka przystąpiło w latach 2016-2018  do realizacji usuwania posuszu, a działania te mają na celu zniwelowanie zagrożenia dla ludzi przebywających w lesie, ograniczenia rozprzestrzeniania się szkodliwych owadów i chorób grzybowych.     

 

                      Nadleśniczy

                      Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka

                      Kazimierz Śpiewak